HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới Thiệu Các Cổ Đông Bệnh Viện:

1. ÔNG ĐẶNG MINH TRUYỀN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

2. ÔNG ĐẶNG ĐÌNH KHIÊM, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

3. BÀ PHẠM THỊ KIỀU ANH, UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

3. BÀ ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG, UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ