CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Ban

BÁC SỸ NGÔ MINH HẢI, TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BÁC SỸ ĐẶNG THỊ THUÝ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

CNĐD. PHẠM VĂN HƯNG, TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CNĐD. PHẠM ĐỨC MINH, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CNĐD. ĐÀO THỊ XUÂN THU, TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

CNKT. TRẦN THỊ THANH HIỀN, TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CNKT. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CNHC. ĐẶNG THỊ TÙNG ANH, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

CNTT. NGUYỄN VĂN THUẬN, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

CNHC. ĐỖ VŨ KIM ANH, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

CN. TRẦN VĂN ĐỘ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ