Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định quyết tâm chống dịch COVID-19