Ds. Trần Ngọc Thụy

Chuyên khoa:
Ngôn ngữ:
Học vấn:
Dược sỹ
Hoạt động chuyên ngành:
Trưởng Khoa Dược
Nghiên cứu chuyên sâu: