BsCKI. Vũ Hữu Tân

Ngôn ngữ:
Học vấn:
BSCKI
Hoạt động chuyên ngành:
Chẩn đoán hình ảnh
Nghiên cứu chuyên sâu: