BSCKI. Vũ Đức Cường

Chuyên khoa:
Ngôn ngữ:
Học vấn:
BSCK I
Hoạt động chuyên ngành:
Trưởng Khoa Mắt
Nghiên cứu chuyên sâu: