BsCK II. Đặng Đình KHiêm

Chuyên khoa:
Ngôn ngữ:
Học vấn:
BsCKII
Hoạt động chuyên ngành:
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định
Nghiên cứu chuyên sâu: