Bác sỹ Võ Đại Khánh

Ngôn ngữ:
Học vấn:
Bác sỹ
Hoạt động chuyên ngành:
Gây mê hồi sức
Nghiên cứu chuyên sâu: