Thầy thuốc ưu tú - Ths.Bs Phạm Thị Kiều Anh

Chuyên khoa:
Ngôn ngữ:
Học vấn:
Thạc sỹ, Bác sỹ
Hoạt động chuyên ngành:
Phó Giám đốc Bệnh viện
Nghiên cứu chuyên sâu: